Giới thiệu

THỦ TRƯỞNG TỔNG CỤC

03/08/2023 03:01:24 PM

1. Trung tướng Hồ Quang Tuấn Chủ nhiệm Tổng cục
2. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng Chính ủy Tổng cục
3. Thiếu tướng Lương Thanh Chương Phó chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục
4. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng Phó chính ủy Tổng cục
5. Thiếu tướng Lê Quang Tuyến Phó chủ nhiệm Tổng cục
6. Đại tá Dương Văn Yên Phó chủ nhiệm Tổng cục
7.  Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết Phó chủ nhiệm Tổng cục