Tin cơ sở

CNQP&KT - 5 năm qua, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Trong công tác cán bộ đã đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; nâng cao số lượng, chất lượng và cải thiện được cơ cấu đội ngũ cán bộ; công tác xây dựng và quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp được triển khai tích cực tạo sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Đồng thời, tích cực cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong và ngoài Quân đội để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ; gắn công tác đào tạo bồi dưỡng với quản lý, sử dụng cán bộ; gắn kiện toàn cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp ủy; quan tâm và mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào các vị trí trọng yếu… Đại đa số cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và thực sự là lực lượng nòng cốt trong Tổng cục.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở một số cấp ủy, đơn vị chưa cao; nhân sự giữ chức danh chủ tịch công ty đa số là cán bộ kỹ thuật, quản lý chưa được đào tạo, bồi dưỡng và chưa có nhiều kinh nghiệm về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Tỷ lệ cán bộ thừa, thiếu theo chức danh còn cao, cơ cấu ngành nghề chưa cân đối; đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao còn mỏng, thiếu cán bộ đầu ngành về kỹ thuật công nghệ…

Để phát huy thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tôi cho rằng, cần chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tích cực giải quyết số lượng cán bộ, nâng cao chất lượng, cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, tăng tỷ lệ cán bộ ở các cơ sở sản xuất quốc phòng; đẩy mạnh công tác xây dựng và điều hành quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; tích cực cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quản lý sử dụng cán bộ. Cùng với đó, cần nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ đầu ngành về sản xuất vũ khí; nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giữ gìn đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý giỏi phục vụ lâu dài trong Quân đội. Nhất thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Đại tá NGUYỄN ANH TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ - Hóa chất 15

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: