Tin hoạt động

CNQP&KT – Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có những đặc thù đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ phải thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhằm phòng ngừa vi phạm và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên.

Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có đặc thù là đảng bộ có nhiều đầu mối và loại hình tổ chức đảng, số lượng đảng viên đông; phạm vi lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, vừa sản xuất quốc phòng, vừa sản xuất kinh tế; địa bàn đóng quân phân tán cả ba miền của đất nước, có cả nông thôn, thành phố, vùng biển, miền núi… Do vậy, hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thường xuyên phải đối mặt với tác động của mặt trái cơ chế thị trường và một số tiêu cực trong xã hội. Những đặc thù nêu trên đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP phải thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình, xác định đúng đối tượng, nội dung, thời gian cần tập trung kiểm tra, giám sát, nhằm phòng ngừa vi phạm và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên.

Trong những năm qua, với tinh thần quyết liệt, chủ động, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ Đảng ủy Tổng cục tới các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên. Cùng với việc ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã ban hành các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, mẫu biểu văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ, đơn vị. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình kế hoạch cũng như quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cấp ủy, UBKT các cấp luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động giám sát thường xuyên, qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, cảnh báo với tổ chức đảng, đảng viên về các hạn chế, khuyết điểm để ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm. Ngoài ra, UBKT đã tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng cấp mình về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát hoặc quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Những năm qua, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng cục CNQP luôn được UBKT Quân ủy Trung ương đánh giá xếp loại tốt. Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng cục CNQP hằng năm đều được khen thưởng, năm 2019, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

(Nguồn: Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng cục CNQP)

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tính đến hết năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã kiểm tra 878 lượt tổ chức đảng và 11.002 lượt đảng viên, giám sát chuyên đề 778 lượt tổ chức đảng và 7.175 lượt đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra 650 lượt tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 746 lượt tổ chức đảng và 7.814 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; quy chế làm việc; quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng, trọng yếu; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc; kết hợp tốt việc kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì đơn vị; gắn trách nhiệm lãnh đạo tập thể với trách nhiệm cá nhân được phân công phụ trách. Trong xem xét, xử lý kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền; không có khiếu nại về kỷ luật. Các cấp có thẩm quyền trong Đảng bộ Tổng cục CNQP thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 75 đảng viên.

Đảng ủy Tổng cục CNQP tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị của cấp trên và chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.           Ảnh: TRẦN MINH

Nét nổi bật là công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Tổng cục CNQP đã từng bước được đổi mới, chất lượng được nâng lên rõ rệt; cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thường xuyên rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên. Kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Ghi nhận kết quả đã đạt được, những năm qua, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng cục CNQP luôn được UBKT Quân ủy Trung ương đánh giá xếp loại tốt. Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng cục CNQP hằng năm đều được khen thưởng, năm 2019, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Tổng cục CNQP và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp là lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải tập trung cho nhiệm vụ đó. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm, trước hết phục vụ tốt nhiệm vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy viên, vai trò nòng cốt của UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của đảng bộ, đơn vị trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, tổ chức tốt việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định, hướng dẫn; qua tổng kết rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình; trên cơ sở đó xác định những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt hiệu quả cao hơn.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Tổng cục CNQP và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong năm 2020 là lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”.

(Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP)

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục quán triệt và thực hiện tốt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy Tổng cục CNQP, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn số 2008/HD-CT ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; Chỉ thị số 1168-CT/ĐU ngày 30/10/2019 của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP về tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 1270-HD/UBKT ngày 27/12/2019 của UBKT Đảng ủy Tổng cục CNQP về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP.

Ba là, UBKT các cấp phải chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của UBKT cấp mình; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hìnhđể phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới manh nha; nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ thiếu đoàn kết, có vấn đề bức xúc mà đảng viên và quần chúng quan tâm. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, nhất là các nội dung liên quan đến công tác nhân sự mà còn đủ thời gian xem xét, giải quyết theo quy định. Cùng với đó, phải tập trung hướng dẫn cho cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và tham mưu cho cấp ủy cấp mình các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự UBKT phục vụ đại hội đảng các cấp.

Bốn là, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp còn có trách nhiệm tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu; việc tham gia đánh giá, nhận xét phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng quy trình, quy định. Đồng thời, tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của tổ chức đảng cấp dưới.

Năm là, ngay sau đại hội cấp mình, UBKT phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đảng bộ, tham mưu, giúp cấp ủy khóa mới phân công công tác cho cấp ủy viên; xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, quy chế làm việc của UBKT và chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBKT, xây dựng chương trình kế hoạch công tác toàn khóa của UBKT cấp mình và đi ngay vào hoạt động theo quy định.

Tin tưởng rằng, từ những kết quả đã đạt được và nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo nguyên tắc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá NGUYỄN VIỆT HÙNG

Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: