Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt và hoàn thành nhiều nội dung, trong đó có những nhiệm vụ mới mang tính đột phá, làm cho công tác xúc tiến thương mại trở nên đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao...

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp quốc phòng (CNQP) là tổng thể cách thức, biện pháp nhằm biến đổi nguồn nhân lực quân sự phục vụ CNQP theo hướng hợp lý về số lượng, nâng cao về chất lượng, hoàn thiện về cơ cấu gắn với tiến trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.